چاپ این صفحه

محلول Ever Clean

·محلول Ever Cleanحاوي Hydrogen Peroxide 3%است.

· يك محلول جديد جهت تميزكردن و عفونت زدايي انواع لنزهاي Hardاست كه

      داراي جا لنزي استوانه اي و 45 عدد قرص مي باشد.

· جهت اثربخشي و كارايي لازم،حتما براي هر بار استفاده محلول يك عدد قرص

       استفاده شود ،در واقع قرص ها مكمل محلول مي باشند.

· قرص 2 لايه Ever Cleanداراي خواص دوگانه زير است:

1-در مرحله اول لايه سفيد باعث جداسازي چربي و ژروتئين ها از سطح انز مي شود.

2-در مرحله دوم لايه سبز باعث عفونت زدايي و خنثي سازي Hydrogen Peroxideمي شود.

· مواد نگهدارنده ندارد.

· حساسيت زا نيست.

· احتياج به ماش(( Rubbingندارند.

استفاده از جالنزي  Ever Cleanدر الويت است چون باعث تميز كردن همه اطراف لنز مي شود.در اين صورت لنز در

حالت معلق قرار دارد.