چاپ این صفحه

Aurogreen

 

Indocyanine green25 ميلي گرم ،وسيله اي تشخيصي است كه اساسا براي آنژيوگرافي چشمي مورد

استفاده قرار مي گيرد.اين محصول آخرين پيشرفت در آنژيوگرافي چشمي است،ابزاري قدرتمند براي تشخيص

شرايط خاص چشم و بسيار ايمن و بدون هيچ عوارض جانبي